Reglementarea accesului în unitatea de învăţământ

 1. Accesul persoanelor străine, elevilor şi al personalului şcolii se face pe la poarta de intrare in scoala  (Str. Mihai Costăchescu/temporar pe strada Codrescu) securizată/păzită corespunzător.
 2. Accesul elevilor în unitatea de învăţământ va fi permis, în conformitate cu prevederile regulamentului intern, pe baza legitimaţiei/carnetului de elev pentru fiecare corp de clădire A, B, D, Cămin.
 3. Accesul în şcoală al persoanelor străine (părinţi/ reprezentanţi legali, rude, vizitatori etc), numite în continuare vizitatori, este permis după verificarea identităţii acestora de către personalul de pază. După primirea unui ecuson pentru vizitatori, ştampilat de Conducerea Unităţii, aceştia sunt conduşi în Sala de lectură, de către persoana delegată (profesor serviciu incinta unităţii) unde vor lua legătura cu persoana cu care vizitatorul solicită întâlnirea.
 4. Personalul de pază va înregistra la punctul de control numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate, scopul vizitei, precum şi ora intrării şi părăsirii incintei unităţii de învăţământ în Registrul pentru evidenţa accesului vizitatorilor în spaţiile unităţii de învăţământ.
 5. Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale unităţii de învăţământ referitoare la accesul în unitatea de învăţământ şi să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele din şcoală. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul unităţii de învăţământ a persoanei respective, de către organele abilitate, şi/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în şcoală.
 6. Accesul părinţilor/ reprezentanţilor legali în incintele şi în clădirile unităţilor de învăţământ preuniversitar este permis în următoarele cazuri:
  • la solicitarea profesorilor diriginţi, profesorilor clasei, conducerii imitaţilor de învăţământ preuniversitar;
  • la şedinţele, consultaţiile, lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic în unităţile de învăţământ preuniversitar;
  • pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situaţii şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/ reprezentanţilor legali cu personalul secretariatului unităţilor de învăţământ preuniversitar, al
   cabinetului medical sau cu profesorul diriginte / conducerea unităţii de învăţământ;
  • la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun acord cu profesorii diriginţi, profesorii clasei sau conducerea unităţii de învăţământ;
  • Ia diferite evenimente publice şi activităţi şcolare/extracurriculare organizate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar, la care sunt invitaţi să participe părinţii/reprezentanţii legali;
  • în cazul unor situaţii speciale, precizate explicit în regulamentele interne ale unităţilor de învăţământ preuniversitar.
 7. Părinţii/ tutorii legali instituiţi nu au acces în unităţile de învăţământ decât în pauze, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.
 8. Este interzis accesul în instituţie al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a celor având comportament agresiv, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea în instituţia de învăţământ.
 9. Se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de câini sau care au asupra lor arme sau obiecte contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice.


Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului  |   ISJ Iasi  |   Didactic.ro  |   e-scoala.ro
Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Iasi